Finanšu izlūkošanas dienests

Saskaņā ar 2018.gada 1.novembra likumu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” no 2019.gada 1.janvāra Finanšu izlūkošanas dienestam tiek noteikta jauna institucionālā pārraudzība.


Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas veic aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.

Finanšu izlūkošanas dienesta juridisko statusu, tiesības, pienākumus un darbības principus nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

Finanšu izlūkošanas dienesta darbības mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Dienests savā darbībā ir neatkarīgs.

Ministru kabinets Finanšu izlūkošanas dienesta institucionālo pārraudzību īsteno ar iekšlietu ministra starpniecību. Pārraudzība neattiecas uz Dienestam noteikto uzdevumu un tiesību īstenošanu, kā arī Dienesta iekšējās organizācijas jautājumiem, tostarp, iekšējo normatīvo aktu izdošanu, uzziņas sagatavošanu un lēmumiem, kuri attiecas uz nodarbinātajiem.

Kontakti:
Adrese: Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67044430;
E-pasts: fid@fid.gov.lv; KD@kd.gov.lv

Rekvizīti:
Finanšu izlūkošanas dienests
Reģistrācijas. Nr.: 40900025406
Adrese: Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050, Latvija
Norēķina konts: LV95TREL214069300100B
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22

https://www.fid.gov.lv/


Atpakaļ