Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

Balstoties uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem,  starptautisko organizāciju ieteikumiem un Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem, Iekšlietu ministrijas vadībā tika izstrādāts Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 653.


Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību , valdības rīcības plāna pasākumiem šīs deklarācijas īstenošanai , kā arī Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam   prioritātei - finanšu sektora NILLTFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana.

Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Noslēdzoties iepriekšējā “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim”  izpildei, iekšlietu nozarē tika gūti ievērojami panākumi cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu:


2019.gadā Valsts policija:
•    ir uzsākusi 177 kriminālprocesus par NILL, kopumā uzsākti 257 kriminālprocesi visās tiesībaizsardzības iestādēs (2018.gadā – 130 un 181);
•    ir nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai 48 krimināllietas (papildus 4 krimināllietas nodotas kriminālvajāšanas uzsākšanai, kopumā visas tiesībaizsardzības iestādes nodevušas 66 krimināllietas. Salīdzinājumam 2018.gadā – 23 (+ 8 uz ārvalstīm) un 35.
2019.gadā Valsts policijas darba rezultāti noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas jomā:
•    116 procesos uzlikts arests prezumētai noziedzīgi iegūtai mantai 7,8 miljonu euro vērtībā (2018.gadā – 72 procesos 3,7 milj. euro vērtībā);
•    55 kriminālprocesi ar prezumētu noziedzīgi iegūtu mantu nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanai (2018.gadā – 20 kriminālprocesi).
Kopumā 2019.gadā Valsts policijas darba rezultātā:
•    uzlikts arests iespējami noziedzīgi iegūtai mantai 315 milj. EUR apmērā (2018.gadā - 121,3 milj. EUR apmērā);
•    konfiscēta, iespējams, noziedzīgi iegūtā manta 48 211 887,00 EUR vērtībā (t.sk. ieskaitīti valsts budžetā: 43 399 455,00 euro un atgriezti īpašniekam vai likumīgajam valdītājam: 4 812 432,00 euro).

2019.gadā Finanšu izlūkošanas dienests:
2019.gadā FID izdeva 362 iesaldēšanas rīkojumus, iesaldējot vēsturiski līdz šim lielāko iespējami noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu apjomu - 345,98 miljonu euro apmērā. Tādējādi pērn iesaldēto līdzekļu apmērs ir trīs reizes lielāks nekā 2018.gadā (101,48 miljonu euro apmērā).
FID 2019.gadā tiesībaizsardzības iestādēm nosūtījis 199 materiālus turpmākai izmeklēšanai, kas ir par 14% vairāk nekā 2018.gadā.

Pamatojoties uz FID sniegtajiem materiāliem, atbildīgās institūcijas gan uzsākušas kriminālprocesus, gan FID sniegto informāciju pievienojušas jau uzsāktos kriminālprocesos. No uzsāktajiem 113 kriminālprocesiem 97 ir par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizāciju bez skaidri zināma predikatīvā nozieguma (Krimināllikuma 195. pants), savukārt 2 gadījumos kriminālprocess ierosināts par starptautisko organizāciju un Latvijas noteikto sankciju pārkāpšanu (Krimināllikuma 84. pants). Citi kriminālprocesi uzsākti par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kur līdzekļu izcelsme saistīta ar korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, krāpšana, u.c.

 


Atpakaļ