IeM apkopojusi iedzīvotāju sniegtos viedokļus un priekšlikumus turpmākās valsts pretnarkotiku politikas veidošanai

16.08.2010

2010.gada 30.jūlijā noslēgusies Iekšlietu ministrijas (IEM) rīkotā sabiedriskā apspriešana par izstrādātajām „Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēm 2010.-2016.gadam” (pamatnostādnes).


Atgādinām, ka, lai nodrošinātu plānotas valsts rīcībpolitikas ieviešanas turpināšanu nelegālo narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības mazināšanā un kontrolē, un izpildītu „Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam” paredzēto uzdevumu, IEM, piesaistot narkomānijas un nelegālo narkotiku izplatības mazināšanā iesaistītos valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju ekspertus, izstrādāja pamatnostādnes un, no 2010.gada 14.jūlija - 30.jūlijam aicināja sabiedrību līdzdarboties šī dokumenta sagatavošanā.

Nevalstiskās organizācijas(NVO): „Eiropas pilsētas pret narkotikām”, „Apvienība „HIV.LV””, sabiedriskā organizācija „DIA+LOGS”, kā arī Rīgas Dome, Latvijas Pašvaldību savienība  un Apvienoto Nāciju organizācijas Narkotiku un noziedzības biroja pārstāvniecība Latvijā konceptuāli atbalstīja pamatnostādnēs definētos politikas mērķus un definēto problēmu risinājumus. NVO priekšlikumi kopīgi ar visu institūciju pārstāvjiem, kuras būs atbildīgas par attiecīgo pasākumu ieviešanu, tika izskatīti šī gada 28. - 29.jūlijā rīkotās darba sanāksmēs. Tā rezultātā panāktas vienošanās par vairākiem precizējumiem pamatnostādnēs, kā arī par atsevišķiem NVO iesniegtajiem priekšlikumiem. Piemēram, vienošanās piedāvāt apstiprināšanai Ministru kabinetā priekšlikumu izstrādāt kārtību, kādā Veselības ministrija īsteno veselības nozares granta projektu konkursus un piešķir finansējumu starptautisku projektu līdzfinansējuma segšanai, kā rezultātā varētu būtiski atvieglot situāciju, kad sabiedriskajām organizācijām nav finanšu līdzekļu līdzfinansējuma piesaistei starptautisko, kā arī ES finanšu grantu piesaistei, un valsts nav paredzējusi iespēju segt šāda projekta līdzfinansējumu. Līdz ar to, iespējas saņemt finansējumu no pieejamajiem starptautisko organizāciju vai ES finanšu programmām, paliek neizmantotas.

Savukārt, IEM mājas lapā izsludinātās sabiedriskās apspriešanas laikā viedokļus un priekšlikumus izteikuši 17 iedzīvotāji. Lielākā daļa no viedokļus izteikušajiem kā risinājumu ar narkomāniju un to nodarītā kaitējuma sabiedrības veselībai un drošībai saistīto problēmu risinājumu piedāvāja legalizēt marihuānu un nepiedāvāja paredzēt konkrētas aktivitātes narkotiku piedāvājuma samazināšanai.

Vērtējot šo viedokli, IEM ir guvusi papildus apstiprinājumu pamatnostādnēs jau paredzēto pasākumu īstenošanas nepieciešamībai, kas vērsti uz pamatotas un vispusīgi izvērtētas informācijas popularizēšanas nepieciešamību par ar narkomāniju saistītām tēmām, narkomānijas profilaktiskajiem pasākumiem, narkomānijas jomā veikto pētījumu rezultātu un secinājumu izskatīšanu, kā arī to iekļaušanu institūciju rīcībpolitikas dokumentos. Ir svarīgi attīstīt paplašināto tematisko ziņojumu izstrādes un popularizēšanas praksi, izstrādāt vispārējās un selektīvās profilakses pasākumu koordinējošu paraugprogrammu, veikt noteiktus pētījumus un nodrošināt to rezultātā izdarīto secinājumu izskatīšanu narkomānijas politikas ieviešanas uzraudzībai un koordinācijai izveidotās, Ministru prezidenta vadītās Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomē.

Iedzīvotāji pauduši arī viedokļus, kas atbalsta iepriekš minēto pasākumu veikšanu un pat mudina, sekojot citu valstu piemēram, veidot atsevišķas specializētas iestādes narkomānijas profilaksei, kā arī narkotiku politikas ieviešanas koordinācijai kopumā. Šādi priekšlikumi ir ņemti vērā daļēji, paredzot pasākumus pretnarkotiku politikas koordinācijas mehānisma uzlabošanai, taču vienlaikus, ievērojot pašreizējo valsts budžeta situāciju, atsakoties no jaunu institūciju dibināšanas.
Atgādinām, ka pamatnostādņu izstrādes mērķi ir samazināt nelegālo narkotisko un psihotropo vielu pieejamību, to lietošanas akceptējamību sabiedrībā, un to lietošanas nodarīto kaitējumu sabiedrībai, uzlabojot narkotiku lietotājiem  un atkarīgajiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
IeM Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
 

Pievienotie faili


Atpakaļ