Valsts iestādes Latvijā

Šai tīmekļa saišu blokā apkopoti Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūciju interneta resursi.

Latvijas Republikas Saeima

Latvijas Republikas parlaments.
www.saeima.lv

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidenta kanceleja ir Valsts prezidenta atbalsta iestāde un tā darbojas tiešā Valsts prezidenta pakļautībā.
www.president.lv

Latvijas Republikas Ministru Kabinets

Ministru kabinets ir Latvijas valsts valdība jeb valsts augstākā izpildvara.
www.mk.gov.lv

Aizsardzības ministrija

Aizsardzības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts aizsardzības nozarē.
www.mod.gov.lv

Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts ārējās politikas nozarē.
www.mfa.gov.lv

Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā.
www.em.gov.lv

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas izstrādā finanšu politiku un koordinē un organizē tās īstenošanu.
www.fm.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī valsts valodas politikas jomā.
www.izm.gov.lv

Kultūras ministrija

Kultūras ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde kultūras nozarē, kas ietver autortiesību, kultūras pieminekļu aizsardzības, arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras, kinematogrāfijas un kultūrizglītības apakšnozares.
www.km.gov.lv

Labklājības ministrija

Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības un dzimumu līdztiesības jomās.
www.lm.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, valsts attīstības un reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.
www.varam.gov.lv

Satiksmes ministrija

Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē.
www.sam.gov.lv

Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs un ir atbildīga par valsts politikas izstrādi un īstenošanu valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību, kā arī procesuālo tiesību jomā.
www.tm.gov.lv

Veselības ministrija

Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde sabiedrības veselības, veselības aprūpes, farmācijas un narkotiku legālās aprites nozarēs.
www.vm.gov.lv

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs.
www.zm.gov.lv

Latvijas Republikas Prokuratūra

Prokuratūra ir vienota, centralizēta triju pakāpju iestāžu sistēmas tiesu varas institūcija, ko vada ģenerālprokurors un kuras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.
www.lrp.gov.lv

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.
www.probacija.lv

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kurai saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu noteiktas konkrētas funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē.
www.knab.gov.lv

Latvijas Republikas Tiesībsargs

Latvijas Republikas Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kura galvenie uzdevumi ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un atbilstoši labas pārvaldības principam.
www.tiesibsargs.lv

Latvijas Republikas Valsts kontrole

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde, būtiska finanšu sistēmas sastāvdaļa, kas darbojas sabiedrības interesēs, nodrošinot uzraudzību valsts un pašvaldības līdzekļu lietderīgai un efektīvai izmantošanai.
www.lrvk.gov.lv

Atpakaļ