Starptautiskās institūcijas

...

Interpols

Starptautiska aģentūra policijas darbības koordinēšanai
www.interpol.int

Eiropas policijas birojs – Europol

Eiropols ir Eiropas Savienības tiesībaizsardzības organizācija, kas veic kriminālizmeklēšanu. Tās mērķis ir uzlabot efektivitāti un sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm smagas starptautiskās organizētās noziedzības un terorisma novēršanā un apkarošanā.
www.europol.europa.eu

ANO Narkotiku kontroles un noziedzības novēršanas birojs

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODC)
www.unodc.org

Starptautiskā narkotiku kontroles padome

International Narcotics Control Board (INCB)
www.incb.org

International Money Laundering Information Network (IMoLIN)

ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FBI)

Federal Bureau of Investigation (FBI - USA)
www.fbi.gov

EDSO - Eiropas Drošības un sadarbības organizācija

Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
www.osce.org

Eiropas Savienības portāls

Oficiālais ES tīmekļa portāls
europa.eu

Frontex

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ES dalībvalstu ārējām robežām
www.frontex.europa.eu

CEPOL

Eiropas policijas koledža
www.cepol.europa.eu

Eiropas ombuds

Ombuds darbojas kā vidutājs starp pilsoņiem un ES iestādēm. Tam ir tiesības saņemt un izskatīt sūdzības no ES pilsoņiem, uzņēmumiem un iestādēm, kā arī no jebkuras personas, kas dzīvo vai kuras juridiskā adrese ir reģistrēta kādā no ES valstīm.
www.ombudsman.europa.eu

EDPS - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pienākums ir pārliecināties, ka visas ES institūcijas vai organizācijas personas datu apstrādes procesā ievēro cilvēku tiesības uz privātumu.
www.edps.europa.eu

Eiropas Savienības tiesa

Eiropas Savienības Tiesu, kuras mītne atrodas Luksemburgā, veido trīs tiesas: Tiesa, Vispārējā tiesa (izveidota 1988. gadā) un Civildienesta tiesa (izveidota 2004. gadā)
curia.europa.eu

EMCDDA

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) ir galvenais Eiropas Savienības informācijas centrs attiecībā uz narkotikām.
www.emcdda.europa.eu

EUR-Lex

EUR-Lex nodrošina tiešu bezmaksas piekļuvi Eiropas Savienības likumiem. Sistēma piedāvā plašas iespējas meklēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tajā iekļauti, cita starpā, visi līgumi, tiesību akti, judikatūra un likumdošanas priekšlikumi.
eur-lex.europa.eu

Atpakaļ