Projekts “Justīcija attīstībai”
 
 


 

Projektu “Justīcija attīstībai” īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu. Tieslietu ministrija ir atbildīga par projektā plānoto rezultātu sasniegšanu.

2016.gada 7.jūnijā Tiesu administrācija noslēdza līgumu ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Justīcija attīstībai” aktivitāšu īstenošanas uzsākšanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Plānojot projekta pasākumus, uzsvars tiek likts uz to profesionālo zināšanu pilnveidošanu, kas ir saistītas ar iekšējā tirgus atbilstošu, uz attīstību vērstu un tiesisko darbību.
 
Projekta apakšmērķi:
- Tiesvedības efektivitātes un kvalitātes veicināšana.
- Efektivitāte strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.
- Uzticēšanās veicināšana tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm.
 

Projekta mērķa grupa ir tiesu sistēmas darbinieki un tiesu sistēmai piederīgās personas – tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji, bet, plānojot un īstenojot starpdisciplinārās mācības, attiecīgos mācību semināros atbilstoši mācību saturam piesaista brīvo juridisko profesiju pārstāvjus, šķīrējtiesnešus, mediatorus, maksātnespējas administratorus un citus juridisko jomu profesionāļus.

 
Kopumā plānots apmācīt 11 433 personas.

 
Projekta sadarbības partneri ir Augstākā tiesa, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Iekšlietu ministrija un Prokuratūra.


Projekta pasākumi ir īstenojami līdz 2022.gada 31.decembrim un to kopējās izmaksas veido 10 474 822  euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 8 903 599 euro euro un valsts budžeta finansējums – 1 571 223 euro.

 

Tik plaša mēroga apmācību, stažēšanās un labākās prakses apmaiņas aktivitātēm tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem, kā arī citu juridisko profesiju pārstāvjiem un vērienīgajiem sistēmas modernizācijas pasākumiem Latvijā ir bezprecedenta raksturs.

 
Papildus informācija par projektu


Atpakaļ