Trauksmes cēlējs

2019.gada 1.maijā stājas spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums), kas izstrādāts, lai veicinātu trauksmes celšanu un nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.


 

 

Trauksmes cēlējs likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties sabiedrības pārstāvjiem, laikus pamanīt un novērst pārkāpumus dažādu institūciju atbildības jomās.

Trauksmes cēlēji ziņo par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai.

Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, ko guvis, pildot darba (amata) pienākumus, vai citādā veidā, strādājot uzņēmumā vai institūcijā, kurā noticis pārkāpums. Tādējādi trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu to pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, kas rada draudus sabiedrības interesēm, jo spēj profesionāli novērtēt situāciju un, novērojot neatbilstošu rīcību, izprast apdraudējumu, ko tā var radīt.

Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Informācija par turpmāko saziņu pēc trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas

Trauksmes celšanas pazīmju kontrolsaraksts

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa pieejama šeit.

Vairāk informācijas par trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanu un izskatīšanu valsts pārvaldes institūcijās Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ